Posts Tagged ‘باوندیه،ملوک الجبال،تشیع امامیه،مازندران، سلجوقیان’

روابط خاندان باو با سلاجقه و قدرت سیاسی تشیع امامیه در سده های پنج وششم هجری

چهار شنبه, اکتبر 29, 2014 17:45 دیدگاه‌ها خاموش

روابط خاندان باو با سلاجقه و قدرت سیاسی تشیع امامیه در سده های پنج وششم هجری
مصطفی معلمی/دکترای تاریخ و تمدن اسلامی / عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:
باوندیه خاندانی کهن در مازندران بوده که طی سه دوره، پس ازظهور  اسلام در این سرزمین حکومت کرده اند.دوره دوم حکومت این خاندان (اواخر سده پنجم [...]

ارسال شده در قسمت : تاریخ Tags: